کتاب عهد عتیق

عهد جدید

میکا 5:13 Old Persian Version (OPV)

و بتهای تراشیده و تمثالهای تو را از میانت نابود خواهم ساخت که بار دیگر به صنعت دست خود سجده ننمایی.

خوانده شده فصل کامل میکا 5

نمایش آیه میکا 5:13 زمینه