کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزامیر 93:2 Old Persian Version (OPV)

تخت تو از ازل پایدار شده است و تو ازقدیم هستی.

خوانده شده فصل کامل مزامیر 93

نمایش آیه مزامیر 93:2 زمینه