کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزامیر 39:4 Old Persian Version (OPV)

ای خداوند اجل مرا بر من معلوم ساز و مقدارایامم را که چیست تا بفهمم چه قدر فانی هستم.

خوانده شده فصل کامل مزامیر 39

نمایش آیه مزامیر 39:4 زمینه