کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزامیر 120:4 Old Persian Version (OPV)

تیرهای تیزجباران با اخگرهای طاق!

خوانده شده فصل کامل مزامیر 120

نمایش آیه مزامیر 120:4 زمینه