فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزامیر 116 Old Persian Version (OPV)

1. خداوند را محبت مینمایم زیرا که آواز من و تضرع مرا شنیده است.

2. زیرا که گوش خود را به من فرا داشته است، پس مدت حیات خود، او را خواهم خواند.

3. ریسمان های موت مرا احاطه کرد و تنگیهای هاویه مرا دریافت، تنگی و غم پیدا کردم.

4. آنگاه نام خداوند را خواندم. آهای خداوند جان مرارهایی ده!

5. خداوند رئوف و عادل است و خدای ما رحیم است.

6. خداوند ساده دلان را محافظت میکند. ذلیل بودم و مرا نجات داد.

7. ای جان من به آرامی خود برگرد، زیراخداوند به تو احسان نموده است.

8. زیرا که جان مرا از موت خلاصی دادی و چشمانم را از اشک و پایهایم را از لغزیدن.

9. به حضور خداوند سالک خواهم بود، در زمین زندگان.

10. ایمان آوردم پس سخن گفتم. من بسیار مستمند شدم.

11. درپریشانی خود گفتم که «جمیع آدمیان دروغ گویند.»

12. خداوند را چه ادا کنم، برای همه احسانهایی که به من نموده است؟

13. پیاله نجات را خواهم گرفت و نام خداوند را خواهم خواند.

14. نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد، به حضور تمامی قوم او.

15. موت مقدسان خداونددر نظر وی گرانبها است.

16. آهای خداوند، من بنده تو هستم! من بنده تو و پسر کنیز تو هستم. بندهای مرا گشودهای!

17. قربانی های تشکر نزدتو خواهم گذرانید و نام خداوند را خواهم خواند.

18. نذرهای خود را به خداوند ادا خواهم کرد، به حضور تمامی قوم وی،

19. در صحن های خانه خداوند، در اندرون توای اورشلیم. هللویاه!