کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزامیر 107:17 Old Persian Version (OPV)

احمقان بهسبب طریق شریرانه خود و بهسبب گناهان خویش، خود را ذلیل ساختند.

خوانده شده فصل کامل مزامیر 107

نمایش آیه مزامیر 107:17 زمینه