فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مزامیر 107 Old Persian Version (OPV)

1. خداوند را حمد بگویید زیرا که اونیکو است و رحمت او باقی است تا ابدالاباد.

2. فدیه شدگان خداوند این را بگویند که ایشان را از دست دشمن فدیه داده است.

3. وایشان را از بلدان جمع کرده، از مشرق و مغرب واز شمال و جنوب.

4. در صحرا آواره شدند و دربادیهای بیطریق و شهری برای سکونت نیافتند.

5. گرسنه و تشنه نیز شدند و جان ایشان در ایشان مستمند گردید.

6. آنگاه در تنگی خود نزدخداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید.

7. و ایشان را به راه مستقیم رهبری نمود، تا به شهری مسکون درآمدند.

8. پس خداوند را بهسبب رحمتش تشکرنمایند و بهسبب کارهای عجیب وی با بنی آدم.

9. زیرا که جان آرزومند را سیر گردانید و جان گرسنه را از چیزهای نیکو پر ساخت.

10. آنانی که در تاریکی و سایه موت نشسته بودند، که درمذلت و آهن بسته شده بودند.

11. زیرا به کلام خدامخالفت نمودند و به نصیحت حضرت اعلی اهانت کردند.

12. و او دل ایشان را به مشقت ذلیل ساخت. بلغزیدند و مدد کنندهای نبود.

13. آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند وایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید.

14. ایشان را از تاریکی و سایه موت بیرون آورد وبندهای ایشان را بگسست.

15. پس خداوند را بهسبب رحمتش تشکرنمایند و بهسبب کارهای عجیب او با بنی آدم.

16. زیرا که دروازه های برنجین را شکسته، وبندهای آهنین را پاره کرده است.

17. احمقان بهسبب طریق شریرانه خود و بهسبب گناهان خویش، خود را ذلیل ساختند.

18. جان ایشان هرقسم خوراک را مکروه داشت و به دروازه های موت نزدیک شدند.

19. آنگاه در تنگی خود نزدخداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید.

20. کلام خود را فرستاده، ایشان را شفا بخشید و ایشان را از هلاکتهای ایشان رهانید.

21. پس خداوند را بهسبب رحمتش تشکرنمایند و بهسبب کارهای عجیب او با بنی آدم.

22. و قربانی های تشکر را بگذرانند و اعمال وی رابه ترنم ذکر کنند.

23. آنانی که در کشتیها به دریارفتند، و در آبهای کثیر شغل کردند.

24. اینان کارهای خداوند را دیدند و اعمال عجیب او را درلجهها.

25. او گفت پس باد تند را وزانید و امواج آن را برافراشت.

26. به آسمانها بالا رفتند و به لجهها فرود شدند و جان ایشان از سخنی گداخته گردید.

27. سرگردان گشته، مثل مستان افتان وخیزان شدند و عقل ایشان تمام حیران گردید.

28. آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریادبرآوردند و ایشان را از تنگیهای ایشان رهایی بخشید.

29. طوفان را به آرامی ساکت ساخت که موجهایش ساکن گردید.

30. پس مسرور شدندزیرا که آسایش یافتند و ایشان را به بندر مرادایشان رسانید.

31. پس خداوند را بهسبب رحمتش تشکرنمایند و بهسبب کارهای عجیب او با بنی آدم.

32. و او را در مجمع قوم متعال بخوانند و درمجلس مشایخ او را تسبیح بگویند.

33. او نهرها رابه بادیه مبدل کرد و چشمه های آب را به زمین تشنه.

34. و زمین بارور را نیز به شوره زار، بهسبب شرارت ساکنان آن.

35. بادیه را به دریاچه آب مبدل کرد و زمین خشک را به چشمه های آب.

36. و گرسنگان را در آنجا ساکن ساخت تا شهری برای سکونت بنا نمودند.

37. و مزرعهها کاشتند وتاکستانها غرس نمودند و حاصل غله به عمل آوردند.

38. و ایشان را برکت داد تا به غایت کثیرشدند و بهایم ایشان را نگذارد کم شوند.

39. و بازکم گشتند و ذلیل شدند، از ظلم و شقاوت و حزن.

40. ذلت را بر روسا میریزد و ایشان را در بادیهای که راه ندارد آواره میسازد.

41. اما مسکین را ازمشقتش برمی افروزد و قبیلهها را مثل گله هابرایش پیدا میکند.

42. صالحان این را دیده، شادمان میشوند و تمامی شرارت دهان خود راخواهد بست.

43. کیست خردمند تا بدین چیزهاتفکر نماید؟ که ایشان رحمت های خداوند راخواهند فهمید.