کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی 5:18 Old Persian Version (OPV)

یعنی بهخاطر کوه صهیون که ویران شد وروباهان در آن گردش میکنند.

خوانده شده فصل کامل مراثی 5

نمایش آیه مراثی 5:18 زمینه