کتاب عهد عتیق

عهد جدید

مراثی 4:2 Old Persian Version (OPV)

چگونه پسران گرانبهای صهیون که به زر ناب برابر میبودند مثل ظروف سفالین که عمل دست کوزهگر باشد شمرده شدهاند.

خوانده شده فصل کامل مراثی 4

نمایش آیه مراثی 4:2 زمینه