کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لاویان 24:16 Old Persian Version (OPV)

و هرکه اسم یهوه را کفر گوید هرآینه کشته شود، تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند، خواه غریب خواه متوطن. چونکه اسم را کفر گفته است کشته شود.

خوانده شده فصل کامل لاویان 24

نمایش آیه لاویان 24:16 زمینه