کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لاویان 11:45 Old Persian Version (OPV)

زیرا من یهوه هستم که شما را از زمین مصر بیرون آوردم تا خدای شما باشم، پس مقدس باشید زیرامن قدوس هستم.

خوانده شده فصل کامل لاویان 11

نمایش آیه لاویان 11:45 زمینه