کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل‌غزل‌ها 8:9 Old Persian Version (OPV)

اگر دیوار میبود، بر او برج نقرهای بنا میکردیم. و اگر دروازه میبود، او را به تخته های سرو آزادمی پوشانیدیم.

خوانده شده فصل کامل غزل‌غزل‌ها 8

نمایش آیه غزل‌غزل‌ها 8:9 زمینه