کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل‌غزل‌ها 5:9 Old Persian Version (OPV)

ای زیباترین زنان، محبوب تو از سایرمحبوبان چه برتری دارد و محبوب تو را بر سایرمحبوبان چه فضیلت است که ما را چنین قسم میدهی؟

خوانده شده فصل کامل غزل‌غزل‌ها 5

نمایش آیه غزل‌غزل‌ها 5:9 زمینه