کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل‌غزل‌ها 1:9 Old Persian Version (OPV)

ای محبوبه من، تو را به اسبی که در ارابه فرعون باشد تشبیه دادهام.

خوانده شده فصل کامل غزل‌غزل‌ها 1

نمایش آیه غزل‌غزل‌ها 1:9 زمینه