کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عوبدیا 1:2 Old Persian Version (OPV)

هان من تو راکوچکترین امتها گردانیدم و تو بسیار خوارهستی.

خوانده شده فصل کامل عوبدیا 1

نمایش آیه عوبدیا 1:2 زمینه