کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عزرا 5:9 Old Persian Version (OPV)

آنگاه ازمشایخ ایشان پرسیده، چنین به ایشان گفتیم: کیست که شما را امر فرموده است که این خانه رابنا کنید و دیوارهایش را برپا نمایید؟

خوانده شده فصل کامل عزرا 5

نمایش آیه عزرا 5:9 زمینه