کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عزرا 4:13 Old Persian Version (OPV)

الان پادشاه را معلوم باد که اگر این شهر بنا شودو حصارهایش تمام گردد، جزیه و خراج و باج نخواهند داد و بالاخره به پادشاهان ضرر خواهدرسید.

خوانده شده فصل کامل عزرا 4

نمایش آیه عزرا 4:13 زمینه