کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عزرا 3:2 Old Persian Version (OPV)

و یشوع بن یوصاداق و برادرانش که کاهنان بودند و زربابل بن شالتیئیل با برادران خود برخاستند و مذبح خدای اسرائیل را برپا کردند تا قربانی های سوختنی برحسب آنچه در تورات موسی، مرد خدا مکتوب است بر آن بگذرانند.

خوانده شده فصل کامل عزرا 3

نمایش آیه عزرا 3:2 زمینه