کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عزرا 3:12 Old Persian Version (OPV)

و بسیاری از کاهنان و لاویان و روسای آباکه پیر بودند و خانه اولین را دیده بودند، حینی که بنیاد این خانه در نظر ایشان نهاده شد، به آواز بلندگریستند و بسیاری با آواز شادمانی صداهای خود را بلند کردند.

خوانده شده فصل کامل عزرا 3

نمایش آیه عزرا 3:12 زمینه