کتاب عهد عتیق

عهد جدید

صفنیا 2:6 Old Persian Version (OPV)

و ساحل دریا موضع مرتع های شبانان و آغلهای گوسفندان خواهدبود،

خوانده شده فصل کامل صفنیا 2

نمایش آیه صفنیا 2:6 زمینه