کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 9:6 Old Persian Version (OPV)

و حرام زادهای در اشدود جلوس خواهدنمود و حشمت فلسطینیان را منقطع خواهم ساخت.

خوانده شده فصل کامل زکریا 9

نمایش آیه زکریا 9:6 زمینه