کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 5:10 Old Persian Version (OPV)

پس به فرشتهای که با من تکلم مینمودگفتم: «اینها ایفا را کجا میبرند؟»

خوانده شده فصل کامل زکریا 5

نمایش آیه زکریا 5:10 زمینه