کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 4:10 Old Persian Version (OPV)

زیرا کیست که روز امور کوچک را خوار شمارد زیراکه این هفت مسرور خواهند شد حینی که شاغول را در دست زربابل میبینند. و اینها چشمان خداوند هستند که در تمامی جهان ترددمی نمایند.»

خوانده شده فصل کامل زکریا 4

نمایش آیه زکریا 4:10 زمینه