کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 12:8 Old Persian Version (OPV)

در آن روزخداوند ساکنان اورشلیم را حمایت خواهد نمودو ضعیف ترین ایشان در آن روز مثل داود خواهدبود و خاندان داود مانند خدا مثل فرشته خداونددر حضور ایشان خواهند بود.

خوانده شده فصل کامل زکریا 12

نمایش آیه زکریا 12:8 زمینه