کتاب عهد عتیق

عهد جدید

زکریا 11:6 Old Persian Version (OPV)

زیرا خداوند میگوید: بر ساکنان این زمین بار دیگر ترحم نخواهم نمود واینک من هر کس از مردمان را بهدست همسایهاش و بهدست پادشاهش تسلیم خواهم نمود و زمین را ویران خواهند ساخت و از دست ایشان رهایی نخواهم بخشید.

خوانده شده فصل کامل زکریا 11

نمایش آیه زکریا 11:6 زمینه