کتاب عهد عتیق

عهد جدید

روت 1:6 Old Persian Version (OPV)

پس او با دو عروس خود برخاست تا از بلادموآب برگردد، زیرا که در بلاد موآب شنیده بودکه خداوند از قوم خود تفقد نموده، نان به ایشان داده است.

خوانده شده فصل کامل روت 1

نمایش آیه روت 1:6 زمینه