کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 7:9 Old Persian Version (OPV)

و در همان شب خداوند وی را گفت: «برخیزو به اردو فرود بیا زیرا که آن را بهدست تو تسلیم نمودهام.

خوانده شده فصل کامل داوران 7

نمایش آیه داوران 7:9 زمینه