کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 5:20 Old Persian Version (OPV)

از آسمان جنگ کردند. ستارگان از منازل خودبا سیسرا جنگ کردند.

خوانده شده فصل کامل داوران 5

نمایش آیه داوران 5:20 زمینه