کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 19:21 Old Persian Version (OPV)

پس او را به خانه خود برده، به الاغها خوراک داد و پایهای خود را شسته، خوردند و نوشیدند.

خوانده شده فصل کامل داوران 19

نمایش آیه داوران 19:21 زمینه