کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 12:4 Old Persian Version (OPV)

اما توای دانیال کلام را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. بسیاری بسرعت تردد خواهند نمود و علم افزوده خواهدگردید.»

خوانده شده فصل کامل دانیال 12

نمایش آیه دانیال 12:4 زمینه