کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دانیال 11:34 Old Persian Version (OPV)

و چون بیفتند نصرت کمی خواهند یافت وبسیاری با فریب به ایشان ملحق خواهند شد.

خوانده شده فصل کامل دانیال 11

نمایش آیه دانیال 11:34 زمینه