کتاب عهد عتیق

عهد جدید

خروج 16:14 Old Persian Version (OPV)

و چون شبنمی که نشسته بودبرخاست، اینک بر روی صحرا چیزی دقیق، مدور و خرد، مثل ژاله بر زمین بود.

خوانده شده فصل کامل خروج 16

نمایش آیه خروج 16:14 زمینه