کتاب عهد عتیق

عهد جدید

خروج 15:6 Old Persian Version (OPV)

دست راست توای خداوند، به قوت جلیل گردیده.دست راست توای خداوند، دشمن را خردشکسته است.

خوانده شده فصل کامل خروج 15

نمایش آیه خروج 15:6 زمینه