کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حزقیال 47:13 Old Persian Version (OPV)

خداوند یهوه چنین میگوید: «این است حدودی که زمین را برای دوازده سبط اسرائیل به آنها تقسیم خواهید نمود. برای یوسف دوقسمت.

خوانده شده فصل کامل حزقیال 47

نمایش آیه حزقیال 47:13 زمینه