کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حزقیال 2:3 Old Persian Version (OPV)

که مرا گفت: «ای پسر انسان من تو را نزد بنیاسرائیل میفرستم، یعنی نزد امت فتنه انگیزی که به من فتنه انگیختهاند. ایشان و پدران ایشان تا به امروزبر من عصیان ورزیدهاند.

خوانده شده فصل کامل حزقیال 2

نمایش آیه حزقیال 2:3 زمینه