کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حزقیال 14:19 Old Persian Version (OPV)

یا اگر وبا در آن زمین بفرستم و خشم خود را بر آن با خون بریزم و انسان و بهایم را از آن منقطع بسازم،

خوانده شده فصل کامل حزقیال 14

نمایش آیه حزقیال 14:19 زمینه