کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حجی 2:8 Old Persian Version (OPV)

یهوه صبایوت میگوید: نقره از آن من و طلا از آن من است.

خوانده شده فصل کامل حجی 2

نمایش آیه حجی 2:8 زمینه