کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حبقوق 1:8 Old Persian Version (OPV)

اسبان ایشان از پلنگهاچالاکتر و از گرگان شب تیزروترند و سواران ایشان جست و خیز میکنند. و سواران ایشان ازجای دور آمده، مثل عقابی که برای خوراک بشتابد میپرند.

خوانده شده فصل کامل حبقوق 1

نمایش آیه حبقوق 1:8 زمینه