کتاب عهد عتیق

عهد جدید

جامعه 4:6 Old Persian Version (OPV)

یک کف پر از راحت ازدو کف پر از مشقت و درپی باد زحمت کشیدن بهتر است.

خوانده شده فصل کامل جامعه 4

نمایش آیه جامعه 4:6 زمینه