کتاب عهد عتیق

عهد جدید

جامعه 4:5 Old Persian Version (OPV)

مرد کاهل دستهای خود را بر هم نهاده، گوشت خویشتن را میخورد.

خوانده شده فصل کامل جامعه 4

نمایش آیه جامعه 4:5 زمینه