کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 5:10 Old Persian Version (OPV)

و رحمت میکنم تاهزار پشت برآنانی که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه دارند.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 5

نمایش آیه تثنیه 5:10 زمینه