کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تثنیه 18:8 Old Persian Version (OPV)

حصه های برابر بخورند، سوای آنچه ازارثیت خود بفروشد.

خوانده شده فصل کامل تثنیه 18

نمایش آیه تثنیه 18:8 زمینه