کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایوب 5:22 Old Persian Version (OPV)

بر خرابی وتنگسالی خواهی خندید، و از وحوش زمین بیم نخواهی داشت.

خوانده شده فصل کامل ایوب 5

نمایش آیه ایوب 5:22 زمینه