کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایوب 5:10 Old Persian Version (OPV)

که بر روی زمین باران میباراند، و آب بر روی صخرهها جاری میسازد،

خوانده شده فصل کامل ایوب 5

نمایش آیه ایوب 5:10 زمینه