فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ایوب 35 Old Persian Version (OPV)

2. «آیا این را انصاف میشماری که گفتی من از خدا عادل تر هستم؟

3. زیرا گفتهای برای توچه فایده خواهد شد، و به چه چیز بیشتر از گناهم منفعت خواهم یافت.

4. من تو را جواب میگویم ورفقایت را با تو.

5. به سوی آسمانها نظر کن و ببین وافلاک را ملاحظه نما که از تو بلندترند.

6. اگر گناه کردی به او چه رسانیدی؟ و اگر تقصیرهای تو بسیار شد برای وی چه کردی؟

7. اگر بیگناه شدی به او چه بخشیدی؟ و یا از دست تو چه چیز را گرفته است؟

8. شرارت تو به مردی چون تو (ضرر میرساند) و عدالت تو به بنی آدم (فایده میرساند).

9. از کثرت ظلمها فریاد برمی آورند واز دست زورآوران استغاثه میکنند،

10. و کسی نمی گوید که خدای آفریننده من کجا است که شبانگاه سرودها میبخشد

11. و ما را از بهایم زمین تعلیم میدهد، و از پرندگان آسمان حکمت میبخشد.

12. پس بهسبب تکبر شریران فریادمی کنند اما او اجابت نمی نماید،

13. زیرا خدابطالت را نمی شنود و قادر مطلق برآن ملاحظه نمی فرماید.

14. هرچند میگویی که او رانمی بینم، لیکن دعوی در حضور وی است پس منتظر او باش.

15. و اما الان از این سبب که درغضب خویش مطالبه نمی کند و به کثرت گناه اعتنا نمی نماید،

16. از این جهت ایوب دهان خودرا به بطالت میگشاید و بدون معرفت سخنان بسیار میگوید.»