کتاب عهد عتیق

عهد جدید

امثال 30:11 Old Persian Version (OPV)

گروهی میباشند که پدر خود را لعنت مینمایند، و مادر خویش را برکت نمی دهند.

خوانده شده فصل کامل امثال 30

نمایش آیه امثال 30:11 زمینه