کتاب عهد عتیق

عهد جدید

امثال 10:32 Old Persian Version (OPV)

لبهای عادلان به امور مرضیه عارف است، اما دهان شریران پر از دروغها است.

خوانده شده فصل کامل امثال 10

نمایش آیه امثال 10:32 زمینه