فصول

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 7 Old Persian Version (OPV)

1. و در روزی که موسی از برپا داشتن مسکن فارغ شده و آن را مسح نموده و تقدیس کرده و تمامی اسبابش را و مذبح را با تمامی اسبابش مسح کرده و تقدیس نموده بود،

2. سروران اسرائیل و روسای خاندان آبای ایشان هدیه گذرانیدند. و اینها روسای اسباط بودند که برشمرده شدگان گماشته شدند.

3. پس ایشان بجهت هدیه خود، به حضور خداوند شش ارابهسرپوشیده و دوازده گاو آوردند، یعنی یک ارابه برای دو سرور، و برای هر نفری یک گاو، و آنها راپیش روی مسکن آوردند.

4. و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:

5. «اینها را از ایشان بگیر تا برای بجا آوردن خدمت خیمه اجتماع بهکار آید، و به لاویان به هرکس به اندازه خدمتش تسلیم نما.»

6. پس موسی ارابهها و گاوها را گرفته، آنها را به لاویان تسلیم نمود.

7. دو ارابه و چهار گاو به بنی جرشون، به اندازه خدمت ایشان تسلیم نمود.

8. و چهار ارابه و هشت گاو به بنی مراری، به اندازه خدمت ایشان، بهدست ایتامار بن هارون کاهن تسلیم نمود.

9. اما به بنی قهات هیچ نداد، زیراخدمت قدس متعلق به ایشان بود و آن را بر دوش خود برمی داشتند.

10. و سروران بجهت تبرک مذبح، در روز مسح کردن آن، هدیه گذرانیدند. وسروران هدیه خود را پیش مذبح آوردند.

11. وخداوند به موسی گفت که هر سرور در روز نوبه خود هدیه خویش را بجهت تبرک مذبح بگذراند.

12. و در روز اول، نحشون بن عمیناداب ازسبط یهودا هدیه خود را گذرانید.

13. و هدیه اویک طبق نقره بود که وزنش صد و سی مثقال بود، و یک لگن نقره، هفتاد مثقال به مثقال قدس که هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط شده با روغن بودبجهت هدیه آردی.

14. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

15. و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

16. ویک بز نر بجهت قربانی گناه.

17. و بجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه یک ساله، این بود هدیه نحشون بن عمیناداب.

18. و در روز دوم، نتنائیل بن صوغر، سروریساکار هدیه گذرانید.

19. و هدیهای که او گذرانیدیک طبق نقره بود که وزنش صد و سی مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

20. و یک قاشق طلا ده مثقال پر ازبخور.

21. و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله، بجهت قربانی سوختنی.

22. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

23. و بجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه یک ساله، این بود هدیه نتنائیل بن صوغر.

24. و در روز سوم، الیاب بن حیلون سروربنی زبولون،

25. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

26. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور،

27. و یک گاوجوان و یک قوچ بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

28. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

29. وبجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بزنر و پنج بره نرینه یک ساله. این بود هدیه الیاب بن حیلون.

30. و در روز چهارم، الیصور بن شدیئور سروربنی روبین.

31. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صدو سی مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

32. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

33. و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

34. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

35. وبجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بزنر و پنج بره نرینه یک ساله. این بود هدیه الیصوربن شدیئور.

36. و در روز پنجم، شلومیئیل بن صوریشدای سرور بنی شمعون.

37. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود، و یک لگن نقره هفتادمثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آردنرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

38. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

39. و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

40. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

41. وبجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بزنر و پنج بره نرینه یک ساله. این بود هدیه شلومیئیل بن صوریشدای.

42. و در روز ششم، الیاساف بن دعوئیل سروربنی جاد.

43. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صدو سی مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

44. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

45. و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

46. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

47. وبجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بزنر و پنج بره نرینه یک ساله. این بود هدیه الیاساف بن دعوئیل.

48. و در روز هفتم، الیشمع بن عمیهود سروربنی افرایم.

49. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

50. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

51. و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

52. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

53. وبجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بزنر و پنج بره نرینه یک ساله. این بود هدیه الیشمع بن عمیهود.

54. و در روز هشتم، جملیئیل بن فدهصورسرور بنی منسی.

55. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود، و یک لگن نقره هفتادمثقال، موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آردنرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

56. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

57. و یک گاوجوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

58. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

59. و بجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه یک ساله. این بودهدیه جملیئیل بن فدهصور.

60. و در روز نهم، ابیدان بن جدعونی سروربنی بنیامین.

61. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن، بجهت هدیه آردی.

62. و یک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

63. و یک گاو جوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

64. و یک بز نر به جهت قربانی گناه

65. به جهت ذبیحه سلامتی دو گاو و پنج قوچ و پنج بره نرینه یک ساله. این بود هدیه ابیدان بن جدعونی.

66. و در روز دهم، اخیعزربن عمیشدای سروربنی دان.

67. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صد وسی مثقال بود، و یک لگن نقره، هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هر دوی آنها پر از آرد نرم مخلوط باروغن بجهت هدیه آردی.

68. و یک قاشق طلا، ده مثقال پر از بخور.

69. و یک گاو جوان و یک قوچ ویک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

70. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

71. و بجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر وپنج بره نرینه یک ساله. این بود هدیه اخیعزر بن عمیشدای.

72. و در روز یازدهم، فجعیئیل بن عکران سرور بنی اشیر.

73. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود، و یک لگن نقره، هفتاد مثقال موافق مثقال قدس؛ هردوی آنها پر ازآرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

74. ویک قاشق طلا ده مثقال پر از بخور.

75. و یک گاوجوان و یک قوچ و بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

76. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

77. و بجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه یک ساله. این بودهدیه فجعیئیل بن عکران.

78. و در روز دوازدهم، اخیرع بن عینان، سروربنی نفتالی.

79. هدیه او یک طبق نقره که وزنش صد و سی مثقال بود، و یک لگن نقره هفتاد مثقال موافق مثقال قدس، هردوی آنها پر از آرد نرم مخلوط با روغن بجهت هدیه آردی.

80. و یک قاشق طلا، ده مثقال پر از بخور.

81. و یک گاوجوان و یک قوچ و یک بره نرینه یک ساله بجهت قربانی سوختنی.

82. و یک بز نر بجهت قربانی گناه.

83. و بجهت ذبیحه سلامتی، دو گاو و پنج قوچ و پنج بز نر و پنج بره نرینه یک ساله. این بودهدیه اخیرع بن عینان.

84. این بود تبرک مذبح در روزی که مسح شده بود، از جانب سروران اسرائیل دوازده طبق نقره و دوازده لگن نقره و دوازده قاشق طلا.

85. هرطبق نقره صد و سی مثقال و هر لگن هفتاد، که تمامی نقره ظروف، دوهزار و چهارصد مثقال موافق مثقال قدس بود.

86. و دوازده قاشق طلا پراز بخور هر کدام ده مثقال موافق مثقال قدس، که تمامی طلای قاشقها صد و بیست مثقال بود.

87. تمامی گاوان بجهت قربانی سوختنی، دوازده گاو و دوازده قوچ و دوازده بره نرینه یک ساله. باهدیه آردی آنها و دوازده بز نر بجهت قربانی گناه.

88. و تمامی گاوان بجهت ذبیحه سلامتی، بیست وچهار گاو و شصت قوچ و شصت بز نر و شصت بره نرینه یک ساله. این بود تبرک مذبح بعد از آنکه مسح شده بود.

89. و چون موسی به خیمه اجتماع داخل شدتا با وی سخن گوید، آنگاه قول را میشنید که ازبالای کرسی رحمت که بر تابوت شهادت بود، ازمیان دو کروبی به وی سخن میگفت، پس با اوتکلم مینمود.