کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اعداد 32:24 Old Persian Version (OPV)

پس شهرها برای اطفال و آغلها برای گله های خود بنا کنید، و به آنچه از دهان شما درآمد، عمل نمایید.»

خوانده شده فصل کامل اعداد 32

نمایش آیه اعداد 32:24 زمینه