کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اشعیا 56:7 Old Persian Version (OPV)

ایشان را به کوه قدس خودخواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خودشادمان خواهم ساخت و قربانی های سوختنی وذبایح ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد، زیراخانه من به خانه عبادت برای تمامی قومها مسمی خواهد شد.»

خوانده شده فصل کامل اشعیا 56

نمایش آیه اشعیا 56:7 زمینه